Školení


Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla do max. přípustné hmotnosti 3,5t.

   Školení provádíme přímo ve Vašich prostorách nebo v učebně autoškoly (ve skupinách  max. 18 lidí).


   Důraz klademe zejména na změny a zajímavosti v pravidlech silničního provozu.


   Obsah i délku školení si můžete stanovit dle Vašich potřeb.


Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), který se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.


V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
§ 3 odst. 1 písm. d):

Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
§ 103 odst. 2:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

§ 106 odst. 4:

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen se účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

§ 349 odst. 1:
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Kontakt: +420 604 48 59 61 | info@autoskolatauchman.cz | © 2013 - 2019 Autoškola Jiří Tauchman - Mělník | Všechna práva vyhrazena.Autoškola s osobním přístupem